Gemeente Súdwest Fryslân

Website: www.gemeentesudwestfryslan.nl

Oppervlakte: 907.87 km2
Oppervlakte natuurgebieden:
Opengesteld voor honden:
Aantal inwoners: 90.331

Dierenambulance: 06-53712098

Dorpen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Deersum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindelopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, IJbrechtum, Indijk, Heidenschap, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, gedeelte Littenseradeel, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijhuizurm, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppingawier, Rauwerd, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraad, Sijbrandaburen, Smallebrugge, Sneel, Stavoren, Terzool, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns, Westhem.

Hondenbelasting: Nee, 2023

Regelmatig controle:
Jaarlijkse controle: 
Voorzieningen aanwezig: ja
Losloopgebieden: ja, wel opruimplicht
Uitlaatplaatsen: ja
Uitlaatstroken: ja
Poepafvalbakken: ja 

Gecontroleerd: 19-12-2022


© Hondenuitlaatbos.nl/ realisatie Mopslaan.nl,  Monique's Webdesign / 2023