Gemeente Súdwest Fryslân

Website: www.gemeentesudwestfryslan.nl

Oppervlakte: 907.87 km2
Aantal inwoners: 90.331

Dierenambulance: 06-53712098

Loslopen buitengebied: ja, wel opruimplicht

Dorpen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Deersum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindelopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, IJbrechtum, Indijk, Heidenschap, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, gedeelte Littenseradeel, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijhuizurm, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppingawier, Rauwerd, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraad, Sijbrandaburen, Smallebrugge, Sneel, Stavoren, Terzool, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns, Westhem.

Hondenbelasting: nee, 2023

Voorzieningen aanwezig:
Losloopgebieden: ja, wel opruimplicht
Uitlaatplaatsen: ja
Uitlaatstroken: ja
Poepafvalbakken: ja 

Gecontroleerd: 19-12-2022


© Hondenuitlaatbos.nl/ realisatie Mopslaan.nl,  Monique's Webdesign / 2023