Gemeente Súdwest Fryslân

Website: www.gemeentesudwestfryslan.nl

Oppervlakte: 459.64 km2
Oppervlakte natuurgebieden:
Opengesteld voor honden:
Aantal inwoners: 88.666

Dierenambulance: 06-50260695

Dorpen: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Deersum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Hindelopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, IJbrechtum, Indijk, Heidenschap, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, gedeelte Littenseradeel, Loenga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijhuizurm, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppingawier, Rauwerd, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraad, Sijbrandaburen, Smallebrugge, Sneel, Stavoren, Terzool, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns, Westhem.

Hondenbelasting: Nee, 2021

Regelmatig controle:
Jaarlijkse controle: 
Voorzieningen aanwezig: ja
Losloopgebieden: ja
Uitlaatplaatsen: ja
Uitlaatstroken: ja
Poepafvalbakken: ja 

Gecontroleerd: 14-01-2019


© Hondenuitlaatbos.nl/ realisatie Mopslaan.nl,  Monique's Webdesign / 2022